Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky

 

 • Nájemce je oprávněn po sjednanou dobu užívat pronajatá zařízení a příslušenství výhradně jen způsobem přiměřeným jejich povaze a určení. Nájemce je zodpovědný za bezpečné použití a provoz pronajatých zařízení a příslušenství a zavazuje se užívat k jejich provozu výhradně schválené nástroje, přípravky a pomůcky.

 • Nájemce není oprávněn vypůjčit či dát do podnájmu pronajatá zařízení a příslušenství třetí osobě.

 • Nájemce není oprávněn provádět opravy či změny na uvedených zařízeních a příslušenství. V případě, že tak učiní, budou nájemci účtovány náklady na uvedení pronajatých zařízeních a příslušenství do původního stavu.

 • Nájemce je povinen oznámit pronajímateli potřeby oprav na pronajatých zařízeních a příslušenství, jinak odpovídá za škodu tím způsobenou.

 • Nájemce je povinen pečovat o to, aby na pronajatých zařízeních a příslušenství nevznikla škoda.

 • Nájemce je povinen v případě poškození, ztráty nebo zničení pronajatých zařízeních a příslušenství oznámit tuto skutečnost pronajímateli bez zbytečného odkladu a do té doby je povinen platit nájemné. Nájemce se zavazuje, že v případě ztráty, krádeže nebo zničení pronajatých zařízení a příslušenství uhradí nájemné a hodnotu těchto zařízení a příslušenství v plné výši buď ihned v hotovosti, nebo na základě daňového dokladu pronajímatele v době jeho splatnosti. Stejně tak se nájemce zavazuje uhradit v plné výši náklady na opravu v případě poškození pronajatých zařízení a příslušenství.

 • Pokud budou pronajatá zařízení vráceny v silně znečistěném stavu, bude nájemci účtováno jejich vyčistění.

 • Nájemce je povinen pronajatá zařízení a příslušenství vrátit ve stavu, v jakém je převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, dne dohodnutém oběma stranami.

 • Sjednanou dobu nájmu lze prodloužit písemným dodatkem nájemní smlouvy, podepsaným oběma stranami. Nájemce bere na vědomí, že pokud nedojde k písemnému prodloužení smlouvy, končí nájem uplynutím doby, na kterou byl sjednán. Vrátí-li nájemce pronajatá zařízení a příslušenství po této době, je povinen platit nájemné až do jejich vrácení a též zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč.

 • Nájemné za uvedené zařízení a příslušenství se řídí základním ceníkem, který najdete na našich stránkách, nebo pod tímto odkazem: Ceník půjčovny

 • Nájemce uhradí řádné nájemné při vrácení pronajatých vysoušečů a to způsobem platby na kterém se obě strany dohodly. V případě platby na fakturu nájemce souhlasí s tím, že v případě nedodržerní termínu splatnosti mu bude vyměřeno penále 0,1% z dlužné částky za kažký den prodlení.

 • Pokud při uzavření smlouvy poskytl nájemce pronajímateli finanční jistinu (kauci) za případnou škodu způsobenou poškozením, ztrátou nebo zničením pronajatých zařízení a příslušenství, a to v přiměřené výši k délce nájmu a k hodnotě pronajatého předmětu, je tato částka uvedena v nájemní smlouvě při převzetí zařízení.

 • Nájemce potvrzuje, že byl seznámen s obsluhou a údržbou pronajatých zařízení a příslušenství a s bezpečnostními pravidly pro práci s nimi. Pronajímatel neodpovídá za škody způsobené provozem pronajatých zařízení.

 • Ve smyslu zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tímto nájemce výslovně souhlasí s tím, že si pronajímatel veškeré údaje uvedené v této smlouvě uchová a je tyto údaje oprávněn zpracovávat pouze pro účely obchodních vztahů.

 • Nájemce je povinen umožnit revizi pronajatých zařízení a příslušenství v termínu stanoveném pronajímatelem. V opačném případě odpovídá za škodu, která by nedodržením této povinnosti vznikla.

 • Nájemce potvrzuje podpisem smlouvy o nájmu movitých věcí, že byl seznámen s těmito podmínkami, že převzal pronajaté zařízení a příslušenství v provozuschopném stavu, kompletní, včetně příslušenství, bez viditelného poškození a že byly před ním vyzkoušeny a byl poučen o provozu a obsluze.

 • Otevřeno pondělí až čtvrtek 8:00 - 15:00, pátek 8:00-12:00 Mimo uvedené doby volejte uvedená čísla v kontaktech

 

Doporučujeme

... z vlastní zkušenosti
Plošiny Knofl Autoservis Štrobl
Instalace Charvát Skiareal Pernink

Kontakt

Adresa
V Lužánkách 268/8
301 00 Plzeň

Telefon
+420 605 247 343